Skip to content
Marketing en Communicatie
Marketing & Branding
Pak grip op je merk en huisstijl in PowerPoint. Laat collega's zelf on-brand presentaties maken van het hoogste niveau.
Consultancy
Consultancy
Boost je productiviteit in PowerPoint. Neem afscheid van tijdrovende klusjes en focus je volledig op de inhoud van rapportages.
Communicatie
Communicatie
Stroomlijn communicatie door altijd de meest up-to-date PowerPoint content ter beschikking te stellen.

PRIVACY POLICY

 Slidebuilder is gespecialiseerd in het ontwikkelen van professionele PowerPoint slides, die ter beschikking worden gesteld middels een eigen ontwikkelde plug-in.

1. Waarom verwerkt Slidebuilder uw persoonsgegevens

Slidebuilder kan op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens. Allereerst verwerkt Slidebuilder de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, maar uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking is voor Slidebuilder noodzakelijk om bijvoorbeeld:
•    U te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening / facturatie
•    Om orders te kunnen verwerken, te bezorgen en te plaatsen bij leveranciers
•    Om u toegang te kunnen verlenen in online selfservice omgevingen
•    Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening
•    Voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen met relevante content omtrent trends, nieuwsitems en adoptie van onze producten & diensten en de opvolging daarvan
•    In het kader van het uitvoeren, managen en supporten van een met u gesloten overeenkomst
•    In het kader van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden (denk aan de belastingdienst)
 
Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Slidebuilder en zijn medewerkers. Wij zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe Slidebuilder met persoonsgegevens omgaat.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Slidebuilder

Slidebuilder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een formulier op de website en/of door het sturen en/of beantwoorden van een e-mail aan Slidebuilder heeft verstrekt.

Slidebuilder kan, afhankelijk van de type overeenkomst en uw functie, de volgende persoonsgegevens verwerken:

2.1 Klanten en daaraan gerelateerde medewerkers en direct betrokkenen

•    Voor- en achternaam incl. tussenvoegsel(s) en voorletter(s) indien van toepassing
•    Aanhef
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer(s)
•    E-mailadres(sen)
•    Personeelsnummers / afdelingen / kostenallocaties t.b.v. factuur specificaties en/of referenties
•    Onderliggende communicatie

Via post
Via e-mail
Via telefonie
Via contactformulieren
Via social media

2.2 Leveranciers en daaraan gerelateerde medewerkers en direct betrokkenen

•    Voor- en achternaam incl. tussenvoegsel(s) en voorletter(s) indien van toepassing
•    Aanhef
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer(s)
•    E-mailadres(sen)
•    Onderliggende communicatie
Via post
Via e-mail
Via telefonie
Via contactformulieren
Via social media

2.3 Prospects en geïnteresseerde organisaties en daaraan gerelateerde medewerkers en direct betrokkenen

•    Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, C.V., e-mail, online formulier, hard copy formulier
•    Voor- en achternaam incl. tussenvoegsel(s) en voorletter(s) indien van toepassing
•    Aanhef
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer(s)
•    E-mailadres(sen)
•    Onderliggende communicatie
Via post
Via e-mail
Via telefonie
Via contactformulieren
Via social media

2.4 Medewerkers (en partners indien van toepassing / relevant) van Slidebuilder

•    Voor- en achternaam incl. tussenvoegsel(s) en voorletter(s) indien van toepassing
•    Aanhef
•    Een kopie van het door u verstrekte legitimatiebewijs aan ons
•    BSN-nummer
•    Bankgegevens
•    Salarisgegevens
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer(s)
•    E-mailadres(sen)
•    Onderliggende communicatie
Via post
Via e-mail
Via telefonie
Via contactformulieren
Via social media
 

3. Hoe lang en waar bewaart Slidebuilder deze gegevens

Slidebuilder bewaart uw gegevens zolang dat in het kader van de met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval Slidebuilder de gegevens gedurende dat termijn zal bewaren.

4. Welke informatie verzamelt Slidebuilder op zijn website(s) en waarom

Op de website van Slidebuilder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw device, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Slidebuilder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien.

5. Cookies accepteren of weigeren

Volgens Nederlandse wetgeving geldt er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat Slidebuilder vooraf toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op uw computer, tablet of telefoon. Dit moeten we doen voor iedere site of app die nog niet eerder aan u is getoond. Daarom tonen we u bij een eerste bezoek een pop-up venster, waarin wij u vertellen welke cookies we willen plaatsen.
In dit pop-up venster kunt u aangeven of u hier wel of niet mee akkoord gaat. Zodra u cookies accepteert of weigert, wordt uw IP-adres opgeslagen in onze database. Achter uw IP-adres staat dan of u de cookies (beperkt of volledig) hebt geaccepteerd en op welke datum en tijdstip u dat heeft gedaan. We slaan deze informatie op zodat we uw voorkeur kunnen bewaren. Vervolgens laden we iedere keer dat u onze site of app bezoekt, de juiste cookies. Deze informatie blijft geldig totdat u uw cookies wist of uw voorkeur aanpast.
U kunt er ook voor kiezen om helemaal nooit cookies op u computer toe te staan. U doet dit door uw browserinstellingen aan te passen. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt.

6. Hoe kunt u cookies zelf verwijderen?

U kunt cookies weigeren door simpelweg geen toestemming te geven om cookies op uw computer te plaatsen. Wijzigt u de voorkeuren voor cookies of trekt u uw toestemming voor het plaatsen van cookies helemaal in, dan lezen wij geen cookies meer uit. Wij kunnen al bestaande cookies op uw apparatuur echter niet verwijderen, omdat we geen toegang hebben tot uw computer of telefoon. U kunt zelf bestaande cookies verwijderen via de internetbrowser. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt, zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari. Ook op de website www.veiliginternetten.nl staat hoe u eerder aangemaakte cookies verwijdert.
Na het verwijderen van cookies herkennen wij uw browser niet meer. Daarom kan het zijn dat u bij het openen van de website of app opnieuw uw voorkeuren moet instellen of moet inloggen. U krijgt dan opnieuw een cookiemelding te zien.

7. Het gebruik van Google Analytics op de website(s) van Slidebuilder

Slidebuilder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie is volledig geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Slidebuilder heeft hier geen invloed op. Slidebuilder heeft Google geen toestemming gegeven om via Slidebuilder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of advertentiedoeleinden.

8. Het gebruik van Marketing cookies op de website(s) van Slidebuilder

Slidebuilder maakt gebruik van marketingcookies om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Slidebuilder maakt gebruikt van Google Ads, Hubspot en Google Tag Manager om advertenties te publiceren en marketing automation uit te voeren. 

Opt-out mogelijkheid
Slidebuilder erkent hoe belangrijk online privacy voor u is, dus bieden wij de volgende optie voor het beheren van de gerichte advertenties die u ontvangt en hoe we uw gegevens gebruiken:
•    U kunt ervoor kiezen geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen die door ons of namens ons worden geleverd door op het blauwe pictogram te klikken dat doorgaans in de hoek van de advertenties wordt weergegeven en de instructies te volgen of door hier te klikken.

Als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, zullen we u als gebruiker afmelden voor degene die we aan u hebben gekoppeld. Aangezien we mogelijk niet al uw browsers of apparaten hebben verbonden met u als gebruiker, moet u deze opt-out wellicht op elke browser of elk apparaat uitvoeren.

9. Het gebruik van links op de website(s) van Slidebuilder

De website(s) van Slidebuilder kan links naar websites van derden bevatten. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, is Slidebuilder niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website(s) of voor de manier waarop deze website(s) met persoonsgegevens omgaan. Slidebuilder adviseert u altijd de privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.

10. Het beveiligen van uw gegevens door Slidebuilder 

Slidebuilder neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan waaronder o.a.:
•    Alle personen die namens Slidebuilder van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met waar mogelijk MFA (MultiFactor Authentication) en/of SSO (Single Sign On)
•    We zorgen voor relevante encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
•    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
•    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

11. Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief of een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Slidebuilder minimaal de volgende informatie van u nodig:
•    uw volledige naam;
•    uw adres;
•    een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen of dat u de verwerkte gegevens opvraagt via uw werkgever die ze verstrekt heeft binnen de zakelijke overeenkomst.

12. Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Slidebuilder worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

13. Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Slidebuilder beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

14. Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

15. Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Slidebuilder van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

16. Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw werkgever. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

17. Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Slidebuilder uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

18. Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is in dit geval niet nodig om Slidebuilder een e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

19. Enkele beperkingen

U dient zich er van bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Slidebuilder en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

20. Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.
•    Via e-mail

Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op info@slidebuilder.com 
 
Slidebuilder kan de inhoud van dit Privacy Statement aanpassen.
Deze verklaring (versie 3.0) is voor het laatst bijgewerkt op 12-01-2024